Visie van het internaat

Op ons internaat…

1. willen wij een “thuisgevoel” geven

2. vinden wij het belangrijk om op een positieve wijze om te gaan met elkaar

3. doen wij aan opvoeding

4. leven wij volgens een vast dagschema dat zorgt voor structuur

5. staat studie centraal en doen wij aan studiebegeleiding van de internen

6. is er de mogelijkheid tot gezonde ontspanning

7. hebben wij respect voor de omgeving, het materiaal, en zeker voor de mensen: het personeel, de mede-internen en onszelf

8. kan je vrienden maken

9. kan je open, op een positieve wijze en met vertrouwen communiceren

10. is iedereen welkom!

Omschrijving visietekst

1. Wij willen kinderen en jongeren een internaat aanbieden waar zij zich thuis voelen. Het internaat wil een omgeving zijn waar de internen zich veilig, geborgen en welkom voelen. Wij willen jonge mensen bijstaan en begeleiden in hun groei naar volwassenheid en hun persoonlijke ontplooiing. Wij willen, samen met de ouders, ondersteuning en begeleiding bieden bij onze opvoeding volgens de christelijke waarden.

2. “Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels!” Deze gedachte stellen wij voorop in ons opvoedingsproject en we willen op ons internaat dan ook een sfeer creëren die het positieve beklemtoont en benoemt. Dit wil uiteraard niet zeggen dat alles mag en kan. Wij streven naar warme duidelijkheid. Wij bieden duidelijke afspraken en redelijke grenzen om te respecteren. Wij werken daaraan in een positieve sfeer waarbij wat goed is ook gezegd wordt en waar kinderen en jongeren de kans krijgen om uit hun fouten te leren en opnieuw te beginnen. In ons team bepalen wij de grenzen vanuit ons pedagogische project en we leggen ook uit waarom we afspraken maken.

3. Wij willen onze internen begeleiden en opvoeden tot liefdevolle en respectvolle mensen tegenover elkaar en tegenover de wereld. Daarom vinden wij goede omgangsvormen en attitudes, maar ook tafeletiquette, taalgebruik, discipline, hygiëne, milieubewustzijn, huishoudelijke taken en nog zoveel meer erg belangrijk als uiting hiervan. Wij willen helpen om jongeren op te voeden tot verantwoordelijke, bewuste en sociale mensen.

4. Volgens een vast dagschema bieden wij internen een warme maar duidelijke structuur aan. Bij een duidelijke structuur horen afspraken en regels, waarvan iedereen op de hoogte is en zo stellen wij grenzen. Op het naleven daarvan wordt toegekeken door de opvoeders. Dit is nodig, zowel voor de internen als voor de opvoeders, om iedereen te leren dat afspraken, regels en structuur geen overbodige luxe zijn, maar wel een manier om in groep respectvol met elkaar om te gaan.

5. Wij zijn een studie-internaat dus studiebegeleiding staat centraal in onze werking. Op ons internaat willen we een goede leeromgeving aanbieden. Dit houdt in dat we tijdens de studie-uren een rustige werksfeer en studie op maat van de intern geven. We volgen de schoolresultaten op via de rapporten, het dagelijkse werk en de agenda. Hiermee hebben we een duidelijker beeld en zetten we de nodige stappen in de studiebegeleiding. Ook de individuele studietijd wordt hierop gebaseerd. Ons doel is hulp en ondersteuning aanbieden aan elke intern zonder het groepsbelang uit het oog te verliezen. Ons internaat staat ook open voor jongeren die specifieke begeleiding nodig hebben voor zover de verwachtingen de draagkracht van het team niet overschrijden.

6. Na het studeren is uiteraard ook tijd en ruimte voor gezonde ontspanning. Elke dag heeft de intern tijd om te ontspannen en kansen om tot rust te komen. Er is mogelijkheid zich individueel of met anderen te ontspannen, dit kan op de kamer maar ook in de tv-kamer, de ontspanningsruimte, de speelplaats, de sportzaal, …   In activiteiten in groep ontdekken en ontwikkelen internen hun eigen talenten en interesses.   Ze leren elkaar waarderen en rekening houden met ieders mogelijkheden en grenzen. Wij zorgen op woensdag voor een begeleide activiteit (bv. knutselen, sport en spel, film, bowling, quiz, gezelschapsspelen, fietstocht,…). Deze groepsactiviteiten bevorderen de samenhorigheid en zorgen op een positieve manier voor een goede groepsgeest.

7. Op een internaat leven we met velen samen en daarom is het belangrijk om respect te hebben. Respect is een uiting van waardering en van positieve betrokkenheid bij andere mensen en bij de dingen om je heen. Respect voor de omgeving die je ter beschikking “krijgt”: de speelplaats, de eetzaal, de gang, de leefruimten, het toilet… Alles is gemeenschappelijk en verdient respect. Niet alleen de internen zelf, maar ook anderen genieten mee als alles respectvol behandeld en achtergelaten wordt. Respect voor het personeel vinden wij essentieel. Beheerders, opvoeders, poetspersoneel, klusjesmannen, keukenpersoneel… iedereen is op internaat of bij het internaat betrokken en elk op zijn of haar plaats doet belangrijk werk dat bijdraagt tot een goed geheel om de internen een zo aangenaam mogelijk internaatsleven te bezorgen. Zij doen dit met heel veel respect voor de intern zelf, voor hun kamers en gerief,… Wederzijds respect is hier dus zeker op zijn plaats. Respect voor je mede-internen. Om een heel jaar op een positieve manier en met zo weinig mogelijk conflicten te kunnen samenleven is respect voor de andere internen en hun persoonlijk materiaal noodzakelijk. Respect voor jezelf. Indien er met velen samengeleefd wordt, kan het soms moeilijk zijn om zichzelf niet te verliezen. Het groepsleven is belangrijk in een internaat maar wij willen negatieve groepsdruk vermijden. Je blijft een individu met een eigen persoonlijkheid. Jezelf zijn, je eigen mening onderhouden, groeien in groep maar jezelf blijven kennen en waarderen zijn noodzakelijk.

8. In ons internaat zijn we met velen maar de groep blijft overzichtelijk. Iedereen kent iedereen. Het samenleven in groep biedt je de kans om te leren omgaan met anderen en om mooie vriendschappen op te bouwen. Goede communicatieve vaardigheden zijn daarbij erg belangrijk.

9. Goede communicatie betekent dat iedereen op gepaste wijze zijn eerlijke mening mag en kan zeggen, als dat maar respectvol gebeurt. Als wij kritiek leveren, doen wij dat op een constructieve wijze: als het internaat goed draait en mensen zich er goed voelen, is dat OOK onze verantwoordelijkheid. Als we voortdurend enkel maar mede-internen afbreken, dan zorgt dit voor een negatieve sfeer. Zeg eens iets goeds van elkaar! Dit geldt uiteraard ook voor de opvoeders tegenover de internen en tegenover elkaar.

10. Iedereen, ongeacht afkomst, kleur, godsdienst, kennis, achtergrond is welkom op ons internaat.  Ons internaat wil een weerspiegeling zijn van de mix die de sociale werkelijkheid in onze samenleving inhoudt. Wij willen elk kind kansen geven op een optimale en algemene ontwikkeling. Wij streven naar een kwaliteitsvolle internaatswerking en wij willen samen, in gedeelde zorg en verantwoordelijkheid met de ouders, de school en andere partners zorg dragen voor de opvoeding en de begeleiding van de internen die ons toevertrouwd worden.